Όροι χρήσης

Με την περιήγηση στην ιστοσελίδα aloeliving.gr (εφεξής καλουμένης «εμείς») οι επισκέπτες, χρήστες και τα μέλη αυτής (εφεξής καλούμενοι ως «εσείς») δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνούν ρητά και κατηγορηματικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας οι Πελάτες οφείλουν να μην κάνουν χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαγορεύεται η περιήγηση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Δικαίωμα τροποποίησης όρων χρήσης και λειτουργίας της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη συναίνεση των επισκεπτών, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να ενημερώνονται επί αυτών τακτικά. Οι τροποποιήσεις της Δήλωσης Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα και θα τίθενται σε ισχύ από την ανάρτησή τους σε αυτή. Η περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας τροποποίησης αποτελεί αποδοχή της παρούσας Δήλωσης εκ μέρους σας, ενώ εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν οφείλετε να μην κάνετε χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δέσμευση Πελατών

Οι επισκέπτες δεσμεύονται να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που αναρτούνται στην παρούσα για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να μην δημοσιεύουν περιεχόμενο υβριστικό, συκοφαντικό, απειλητικό, ρατσιστικό, που καταστρατηγεί τα δικαιώματα του δημιουργού, προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήπότε άλλο δικαίωμα τρίτου, να μην αποστέλλουν αυτόκλητα μηνύματα ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένης της «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας» κλπ, σε διαφορετική περίπτωση ενέχονται σε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι της ιστοσελίδας ή τρίτου.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες (links)

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) άλλων ιστοσελίδων, που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία και η οποία δεν ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση ακόμη και σε περίπτωση αμελείας, για βλάβη ή ζημία από την χρήση των ως άνω συνδέσμων (links).

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Το σύνολο του περιεχομένου, ο σχεδιασμός, ο πηγαίος κώδικας και οποιοδήποτε άλλο υλικό περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι δικαίωμα αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας και οι επισκέπτες δεν έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν, αντιγράφουν ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτουν.

Άδεια χρήσης και πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Δια των παρόντων Όρων παρέχεται στους επισκέπτες αποκλειστικά και μόνο άδεια χρήσης και πρόσβασης στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από τους επισκέπτες θα διακόπτεται η χρήση ή/και η πρόσβαση σε αυτήν, σε διαφορετική περίπτωση ενέχονται σε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι της ιστοσελίδας ή τρίτου.

Περιγραφές Προϊόντων

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανακριβή, λανθασμένη ή έλλειψη πληρότητας της περιγραφής των προϊόντων που διατίθενται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι επισκέπτες αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη οποιωνδήποτε ζημιών προκύψουν από την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα και έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν αντι-υικά (antivirus) και άλλα ενδεδειγμένα λογισμικά.

Οι επισκέπτες ρητά συμφωνούν ότι σε περίπτωση που εγερθεί κατά της παρούσας ιστοσελίδας οποιαδήποτε αγωγή ή αξίωση δικαστική, εξωδικαστική, διοικητική ή άλλης φύσεως απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση των παρόντων όρων εκ μέρους των επισκέπτων, αναλαμβάνουν οι ίδιοι την υποχρέωση να παρέμβουν στη σχετική δικαστική διαδικασία και με δική τους επιβάρυνση να αποζημιώσουν την ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης, ζημίας, κόστων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων) ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ως άνω ενέργεια των επισκέπτων προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημιά ακόμα και στη φήμη της ιστεσελίδας.

Αποποίηση Εγγυήσεων

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπη, χρονικά, αδιάβλητη σε θέματα ασφάλειας ή άνευ σφαλμάτων ή λαθών ή χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα. Οι επισκέπτες είναι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν συμβεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους ή ζημία σε δεδομένα που προέρχονται από την απόκτηση υλικού μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ενώ ρητά αναγνωρίζουν ότι η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα παραπάνω. Σε περίπτωση υποκλοπής των διακινούμενων πληροφοριών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας οι επισκέπτες αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη από οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει.

Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Για οποιαδήποτε μελλοντική διαφορά από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Παραίτηση

Η παραίτηση από δικαίωμα ή παραβίαση δικαιώματος των παρόντων Όρων Χρήσης δεν αποτελεί και παραίτηση από κάθε επακόλουθο δικαίωμα ή παραβίαση δικαιώματος. Σε περίπτωση που ορισμένη διάταξη της παρούσας κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη από αρμόδιο δικαστήριο, δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα των παρόντων Όρων Χρήσης.

Επιφύλαξη δικαιώματος

Επιφυλάσσεται κάθε δικαίωμα που δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.